vesti

Na sednici održanoj 11. februara 2021. godine Vlada je Republike Srbije donela je Uredbu kojom se utvrđuje Program direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Odlučeno je da Privredni subjekti u privatnom sektoru, pod propisanim uslovima mogu da ostvare pravo na uplatu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije, u visini od 50% minimalne neto zarade za januar 2021. godine po zaposlenom. Direktna davanja biće isplaćivana se za tri meseca (u aprilu, maju i junu 2021. godine) imogu se koristiti isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima, najkasnije do 30. jula 2021. godine.

Uredbom je definisano koji privredni subjekti u privatnom sektoru imaju pravo na direktna davanja:

  • koji su zaključno sa danom stupanja na snagu Programa osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, odnosno ako su zaključno sa danom stupanja na snagu Programa postali obveznici PDV,
  • kojima na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuju direktna davanja nije privremeno oduzet PIB.

Ukoliko ispunjavaju uslove predviđene Programom pravo na isplatu direktnih davanja mogu da koriste i preduzetnici, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici paušalci koji su registrovali privremeni prekid obavljanja delatnosti najranije na dan stupanja na snagu Programa.

Prijavljivanje za pomoć vrši se davanjem posebne izjave na portalu Poreske uprave e-Porezi i to za svako direktno davanje posebno, a najkasnije do poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se isplaćuju direktna davanja. Objavljeno je uputstvo za popunjavanje prijave.

ePrijave

Privrednim subjektima u privatnom sektoru koji ne podnose Obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, direktna davanja se isplaćuju bez davanja izjave.

Zainteresovanom Privrednom subjektu biće poseban namenski račun - isplata direktnih davanja - COVID-19 kod banke koja u momentu stupanja na snagu ove uredbe vodi tekući račun tog privrednog subjekta. Ako privredni subjekat ima otvorene tekuće račune kod više banaka dužan je da najkasnije 25. marta 2021. godine putem ePrijave dostavi podatak o nazivu banke kod koje će mu biti otvoren COVID račun.

Privredni subjekat gubi pravo na korišćenje direktnih davanja propisanih Programom ukoliko u periodu od dana stupanja na snagu Programa pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja, smanji broj zaposlenih za više od 10%.

Sadržaj kompletne Uredbe donete 12.03.2021. godine možete preuzeti ovde.


> Povratak na Naslovnu stranu