• Rokovnik za podnošenje propisanih obračuna i plaćanje obaveza
 • Rokovnik predviđenih obaveza koje se sukcesivno ponavljaju
 • Rokovnik postupanja u vezi preostalih dugoročnih obaveza
rokovnik

Svakodnevno...

 1. sačinjavanje dnevnog izveštaja fiskalne kase i upis u knjigu dnevnih izveštaja - obrazac KDI,
 2. izračunavanje prometa u zadnjih 365 dana zbog iznosa od 8.000.000 dinara koji zahteva početak vođenja PDV evidencije,
 3. evidentiranje ostvarenog pazara u KEP knjizi razvrstanog po načinu plaćanja.

Najkasnije u roku od 5 dana...

 1. krajnji rok za podnošenje Poreskoj upravi prijave za izmene podataka iz evidencione prijave - obrazac IEPDV (promena poreskog perioda iz mesečnog u tromesečni zbog ostvarenja prometa ili neostvarenja od 50.000.000 dinara u proteklih 365 dana, promena pune ili skraćene oznake firme, promena adrese brojeva telefona, procenta učešća delatnosti u prometu, promena broja računa u poslovnoj banci,...).

Najkasnije u roku od 7 radnih dana...

 1. krajnji rok za uplatu na tekući račun pazara ili drugog gotovog novca primljenog po bilo kom osnovu.

Najkasnije u roku od 10 dana...

 1. obveznici poreza na imovinu, obveznici poreza na nasleđe i poklon i obveznici poreza na prenos apsolutnih prava dužni su da podnesu poresku prijavu u odnosu na dan nastanka poreske obaveze po Zakonu o porezima na imovinu.

Najkasnije u roku 10 dana po isteku meseca...

 1. krajnji rok za plaćanje PDV-a i dostavljanje poreske prijave na obrascu PP PDV za obračun PDV za prethodni mesec i to poreski dužnici iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV za promet iz oblasti građevinarstva i drugi poreski dužnici koji nisu obveznici PDV.

Najkasnije u roku od 30 dana...

 1. krajnji rok u odnosu na dan isteka perioda za predaju poreskog bilansa za preduzeća i preduzetnike koji odluče da u toku godine menjaju iznos akontacije poreza na dobit, odnosno poreza na dohodak građana (obavezan i zahtev za umanjenje akontacije).

Najkasnije do isteka roka za predaju prve poreske prijave za PDV...

 1. krajnji rok za podnošenje Poreskoj upravi prijave za evidentiranje na obrascu EPPDV za obveznike koji u proteklih 365 dana ostvare promet veći od 8.000.000 dinara.
 2. !! Generalna napomena vezana za rokove za izvršenje obaveza je, ukoliko padaju u nedelju ili dane državnog praznika, da se pomeraju na prvi naredni radni dan !!
rokovnik

Najkasnije u roku 5 dana po isteku meseca...

 1. rok za uplatu sredstava po osnovu obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i za podnošenje obrasca IOSI za prethodni mesec,
 2. obaveza svih pravnih lica i preduzetnika - isplatioca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne muzike i drugih zabavnih programa da nadležnoj poreskoj upravi dostave pismena obaveštenja o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u prethodnom mesecu.

Najkasnije u roku 15 dana po isteku meseca...

 1. uplata akontacije poreza na dobit preduzeća za prethodni mesec,
 2. uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec za preduzetnike,
 3. uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za prethodni mesec za preduzetnike i osnivače preduzeća koji rade u preduzećima, a nisu zasnovali radni odnos,
 4. uplata komunalne takse za prethodni mesec,
 5. krajnji rok za plaćanje obaveza za PDV obveznika PDV koji PDV plaćaju za kalendarski mesec,
 6. krajnji rok za podnošenje poreske prijave na obrascu PP PDV za prethodni mesec kod obveznika koji PDV plaćaju za kalendarski mesec.

Najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec...

 1. isplata zarada zaposlenim za prethodni mesec - obaveze iz Zakona o radu. i podnošenje poreske prijave na obrascu PPP-PD,
 2. uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu za poslodavca koji nije isplatio zarade za prethodni mesec kao i za preduzetnika koji su se opredelili za ličnu zaradu u slučaju da je nisu isplatili za prethodni mesec.

Najkasnije u roku od 15 dana po isteku tromesečja (kvartala)...

 1. krajnji rok za plaćanje obaveza za PDV obveznika PDV koji PDV plaćaju za kalendarsko tromesečje,
 2. krajnji rok za podnošenje poreske prijave na obrascu PP PDV i pratećim obrascima za prethodno tromesečje kod obveznika koji PDV plaćaju za kalendarsko tromesečje.

Najkasnije u roku 45 dana od početka tromesečja...

 1. uplata akontacija poreza na imovinu za tekuće tromesečje.
 2. !! Generalna napomena vezana za rokove za izvršenje obaveza je, ukoliko padaju u nedelju ili dane državnog praznika, da se pomeraju na prvi naredni radni dan !!
rokovnik

Najkasnije do 15. januara tekuće godine...

 1. krajnji rok za podnošenje zahteva poreskoj upravi za promenu poreskog perioda u kalendarski mesec za obveznike PDV koji sopstvenom odlukom žele da im poreski period ne bude tromesečje,

Najkasnije do 31. januara tekuće godine...

 1. krajnji rok za izdavanje potvrde o porezima po odbitku licima iz čijeg prihoda je naplaćen porez u prethodnoj godini,
 2. krajnji rok za podnošenje akontacione poreske prijave za preduzetnike paušalce kod kojih je došlo do izmene u obimu posla u prethodnoj godini - PPDG-1R.

Najkasnije u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza...

 1. krajnji rok za pravna lica - obveznike poreza na dobit preduzeća da predaju Poreskoj upravi sledeće izveštaje: Poreski bilans za prethodnu godinu - obrazac PB-1 , poresku prijavu za utvrđivanje poreza na dobit preduzeća - obrazac PDP (PBN),
 2. da uplate razliku između plaćenih akontacija poreza na dobit i konačno obračunate obaveze po poreskom bilansu.

Najkasnije do 31. marta tekuće godine...

 1. krajnji rok za podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu za tekuću godinu (godinu za koju se vrši utvrđivanje poreza) za pravna lica i preduzetnike koji vode poslovne knjige - obrazac PPI-1.

Najkasnije do 15. aprila tekuće godine...

 1. krajnji rok za sve preduzetnike (izuzev paušalaca) da Poreskoj upravi podnesu prijavu za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti obrazac PPDG-1S; uz prijavu se podnose obrasci: obrazac PB-2, obrazac PK 2, obrazac SU 1 ,obrazac PK 3, obrazac SU 3, obrazac OA i obrazac OK.

Najkasnije do 15. maja tekuće godine...

 1. krajnji rok za sve građane (fizička lica) koji su u prethodnoj godini ostvarili dohodak veći od zakonom propisanog da podnesu poresku prijavu Poreskoj upravi za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana - obrazac PPDG-2R.

Najkasnije do 31. oktobra tekuće godine...

 1. krajnji rok za predaju zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u narednoj godini.

Najkasnije u roku od 365 dana od dana prethodnog servisiranja...

 1. krajnji rok za ponovno servisiranje fiskalne kase.
 2. !! Generalna napomena vezana za rokove za izvršenje obaveza je, ukoliko padaju u nedelju ili dane državnog praznika, da se pomeraju na prvi naredni radni dan !!