Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 • Rokovnik za podnošenje propisanih obračuna i plaćanje obaveza
 • Rokovnik obaveza koje se sukcesivno ponavljaju
 • Rokovnik preostalih dugoročnih obaveza
Generalna napomena vezana za rokove za izvršenje obaveza je, ukoliko padaju u nedelju ili dane državnog praznika, da se pomeraju na prvi naredni radni dan.

Svakodnevno...

 1. sačinjavanje dnevnog izveštaja fiskalne kase i upis u knjigu dnevnih izveštaja - obrazac KDI,
 2. izračunavanje prometa u zadnjih 365 dana zbog iznosa od 4.000.000 dinara koji zahteva početak vođenja PDV evidencije,
 3. evidentiranje ostvarenog pazara u KEPU knjizi razvrstanog po načinu plaćanja.

Najkasnije u roku od 5 dana...

 1. kalkulatorkrajnji rok za podnošenje Poreskoj upravi prijave za izmene podataka iz evidencione prijave - obrazac IEPDV (promena poreskog perioda iz mesečnog u tromesečni zbog ostvarenja prometa ili neostvarenja od 20.000.000 dinara u proteklih 365 dana, promena pune ili skraćene oznake firme, promena adrese brojeva telefona, procenta učešća delatnosti u prometu, promena broja računa u poslovnoj banci,...).

Najkasnije u roku od 7 radnih dana...

 1. krajnji rok za uplatu na tekući račun pazara ili drugog gotovog novca primljenog po bilo kom osnovu.

Najkasnije u roku od 8 dana...

 1. krajnji rok za prijavljivanje radnika na obavezno socijalno osiguranje u odnosu na dan zaključenja Ugovora o radu, odnosno drugog odgovarajućeg ugovora sa licem koje se radno angažuje.

Najkasnije u roku od 10 dana...

 1. od dana zaključenja ugovora deviznom inspektoratu se podnosi dokumentacija po poslovima potraživanja i preuzimanja dugovanja, po spoljnotrgovinskim poslovima između rezidenata, kao i dokumentacija po poslovima promene poverioca, odnosno dužnika na strani nerezidenta,
 2. obveznici poreza na imovinu, obveznici poreza na nasleđe i poklon i obveznici poreza na prenos apsolutnih prava dužni su da podnesu poresku prijavu u odnosu na dan nastanka poreske obaveze po Zakonu o porezima na imovinu.

Najkasnije u roku od 30 dana...

 1. deviznom inspektoratu predaju se izveštaji o fakturisanim uslugama na propisanom obrascu koji sadrži pregled faktura za izvršene, odnosno primljene usluge,
 2. krajnji rok u odnosu na dan isteka perioda za predaju poreskog bilansa za preduzeća i preduzetnike koji odluče da u toku godine menjaju iznos akontacije poreza na dobit, odnosno poreza na dohodak građana (obavezan i zahtev za umanjenje akontacije).

Najkasnije do isteka roka za predaju prve poreske prijave za PDV...

 1. krajnji rok za podnošenje Poreskoj upravi prijave za evidentiranje na obrascu EPPDV za obveznike koji u proteklih 365 dana ostvare promet veći od 4.000.000 dinara.

Najkasnije u roku 5 dana po isteku meseca...

 1. statistikakrajnji rok za podnošenje zbirne poreske prijave za porez po odbitku na obrascima PPOD i PPOPJ i to posebno za svaku isplatu izvršenu u prethodnom mesecu,
 2. rok za uplatu sredstava po osnovu obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i za podnošenje obrasca IOSI za prethodni mesec,
 3. obaveza svih pravnih lica i preduzetnika - isplatioca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne muzike i drugih zabavnih programa da nadležnoj poreskoj upravi dostave pismena obaveštenja o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u prethodnom mesecu.

Najkasnije u roku 10 dana po isteku meseca...

 1. krajnji rok za plaćanje obaveze za PDV obveznika PDV koji PDV plaćaju za kalendarski mesec,
 2. krajnji rok za podnošenje poreske prijave na obrascu PPPDV i pratećim obrascima za prethodni mesec kod obveznika koji PDV plaćaju za kalendarski mesec.

Najkasnije u roku 15 dana po isteku meseca...

 1. uplata akontacije poreza na dobit preduzeća za prethodni mesec,
 2. uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec za preduzetnike,
 3. uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za prethodni mesec za preduzetnike i osnivače preduzeća koji rade u preduzećima, a nisu zasnovali radni odnos,
 4. uplata komunalne takse za prethodni mesec.

Najkasnije u roku 30 dana po isteku meseca...

 1. uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu za poslodavca koji je isplatio zarade za prethodni mesec.

Najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec...

 1. isplata zarada zaposlenim za prethodni mesec - obaveze iz Zakona o radu.

Najkasnije u roku od 10 dana po isteku tromesečja (kvartala)...

 1. krajnji rok za plaćanje obaveza za PDV obveznika PDV koji PDV plaćaju za kalendarsko tromesečje,
 2. krajnji rok za podnošenje poreske prijave na obrascu PPPDV i pratećim obrascima za prethodno tromesečje kod obveznika koji PDV plaćaju za kalendarsko tromesečje.

Najkasnije u roku 45 dana od početka tromesečja...

 1. uplata akontacija poreza na imovinu za tekuće tromesečje.

Najkasnije do 15. januara tekuće godine...

 1. krajnji rok za podnošenje zahteva poreskoj upravi za promenu poreskog perioda u kalendarski mesec za obveznike PDV koji sopstvenom odlukom žele da im poreski period ne bude tromesečje,

Najkasnije do 31. januara tekuće godine...

 1. krajnji rok za podnošenje poreskoj upravi obrasca PPP - pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret isplatioca prihoda za prethodnu godinu,
 2. krajnji rok za izdavanje potvrde o porezima po odbitku licima iz čijeg prihoda je naplaćen porez u prethodnoj godini,
 3. krajnji rok za podnošenje akontacione poreske prijave za preduzetnike paušalce kod kojih je došlo do izmene u obimu posla u prethodnoj godini - PPDG1.

Najkasnije do 28. februara tekuće godine...

 1. krajnji rok za predaju finansijskih izveštaja Narodnoj Banci Srbije - Odseku za prijem finansijskih izveštaja i bonitet i Agenciji za privredne registre za prethodnu godinu.

Najkasnije do 10. marta tekuće godine...

 1. krajnji rok za pravna lica - obveznike poreza na dobit preduzeća da predaju Poreskoj upravi sledeće izveštaje: Poreski bilans za prethodnu godinu - obrazac PB-1 (PBN-1), poresku prijavu za utvrđivanje poreza na dobit preduzeća - obrazac PDP (PDN), bilans uspeha i bilans stanja kao i drugu dokumentaciju uz obrasce PB-1 i PDP,
 2. da uplate razliku između plaćenih akontacija poreza na dobit i konačno obračunate obaveze po poreskom bilansu.

Najkasnije do 15. marta tekuće godine...

 1. krajnji rok za sve preduzetnike (izuzev paušalaca) da Poreskoj upravi podnesu sledeće izveštaje: Konačan obračun poreza na dohodak građana za prethodnu godinu - obrazac PB-2, prijavu za utvrđivanje akontacionog poreza na prihode od samostalne delatnosti za tekuću godinu - obrazac PPDG1, prijavu za konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodnu godinu, bilans uspeha i drugu dokumentaciju uz obrasce PB-2 i PPDG-1,
 2. krajnji rok za sve građane (fizička lica) koji su u prethodnoj godini ostvarili dohodak veći od zakonom propisanog da podnesu poresku prijavu Poreskoj upravi za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana - obrazac PPDG-5.

Najkasnije do 31. marta tekuće godine...

 1. krajnji rok za podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu za tekuću godinu (godinu za koju se vrši utvrđivanje poreza) za pravna lica i preduzetnike koji vode poslovne knjige - obrazac PPI-1 i PPI-2 i fizička lica (građani) obrazac PPI-2.

Najkasnije do 30. aprila tekuće godine...

 1. krajnji rok za prijavljivanje podataka za utvrđivanje staža osiguranja i zarada zaposlenih za prethodnu godinu na obrascima M-4.

Najkasnije do 30. novembra tekuće godine...

 1. krajnji rok za predaju zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u narednoj godini.

Najkasnije u roku od 365 dana od dana prethodnog servisiranja...

 1. krajnji rok za ponovno servisiranje fiskalne kase.